Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene voorwaarden

   Algemene Voorwaarden EXshop.nl

    

   Inleiding

   Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u een Aanbod aanvaardt van EXshop.nl. Lees de Algemene Voorwaarden goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

    

   Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 10 november 2022.

    

   Definities

   1 Aanbod: een aanbod via de Website als een Offerte van EXshop.nl gecommuniceerd strekkende tot het leveren van Producten.

   2 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

   3 EXshop.nl: gevestigd te Geldermalsen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Sun Safe Company onder registratienummer KvK 54961610.

   4 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met EXshop.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

   5 Offerte: een door EXshop.nl opgesteld schriftelijke Aanbod. 

   6 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen EXshop.nl en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

   7 Website: de website, te raadplegen via EXshop.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

    

    

   Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

   1 Op elk Aanbod van EXshop.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

   2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor EXshop.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door EXshop.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

   3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

    

    

   Prijzen en informatie

   1 Alle op de Website en in andere van EXshop.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

   2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

   3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. EXshop.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van EXshop.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

   4 EXshop.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

    

    

   Totstandkoming Overeenkomst

   1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het Aanbod van EXshop.nl en het voldoen aan de daarbij door EXshop.nl gestelde voorwaarden.

   2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van EXshop.nl aanvaardt en (i) EXshop.nl deze aanvaarding heeft bevestigd, of (ii) EXshop.nl reeds met de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen. Een (order)bevestiging van EXshop.nl wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Klant onverwijld bezwaar heeft gemaakt. 

   3 Een Aanbod dat middels een Offerte wordt gedaan is geldig tot dertig (30) dagen na verzending daarvan door EXshop.nl, tenzij daarin anders is aangegeven. Indien Klant het Aanbod na het verstrijken van voornoemde termijn aanvaardt, is EXshop.nl niet verplicht deze aanvaarding van Klant te accepteren. Indien EXshop.nl toch tot acceptatie overgaat komt de Overeenkomst alsnog tot stand. 

   4 Indien Klant het Aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt EXshop.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

   5 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft EXshop.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

   6 EXshop.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien EXshop.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

   7 EXshop.nl heeft het recht bestellingen van klanten die niet handelen in de uitoefening van hun beroep en bedrijf te weigeren.

    

    

   Registratie

   1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

   2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

   3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. EXshop.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

   4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of EXshop.nl daarvan in kennis te stellen, zodat EXshop.nl gepaste maatregelen kan nemen.

    

    

   Uitvoering Overeenkomst

   1 Zodra het Aanbod van EXshop.nl door Klant is aanvaard, stuurt EXshop.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

   2 EXshop.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

   3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.

   4 Indien EXshop.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, zonder dat EXshop.nl gehouden is enige schade als gevolg van te late levering te vergoeden.

   5 Klant is gehouden de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. In geval van twijfel verzoekt EXshop.nl Klant om contact op te nemen. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

   6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

   7 EXshop.nl is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

    

    

   Retour

    

   1 Klant heeft niet het recht om geleverde producten te retourneren. Het is de Klant echter wel toegestaan om een verzoek tot retourneren te doen. EXshop.nl zal  de aanvraag beoordelen aan de hand van het merk van het product, het soort product en de productaantallen. EXshop.nl kan op geen enkele wijze worden verplicht de retournering te honoreren. In het geval EXshop.nl de aanvraag tot retourneren honoreert, komen alle kosten die zijn gemoeid met de retournering voor rekening van Klant.

   2 Klant verkrijgt na ontvangst van het retour door EXshop.nl enkel het aankoopbedrag terug.

   3 Klant draagt het risico op schade tot het moment waarom de producten in goede orde zijn ontvangen door EXshop.nl.

   3 EXshop.nl verwacht een ongebruikt product in een ongeschonden verpakking retour. Als Klant zich hier niet aan houdt, is EXshop.nl gerechtigd een retour te weigeren of hiervoor herstelkosten, dan wel schade voor in rekening te brengen.

    

   Betaling

   1 Klant dient betalingen aan EXshop.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Bij een Aanbod buiten de Website om zal in het begeleidende schrijven de bepalingen met betrekking tot betalen bepaald worden. EXshop.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

   2 Indien Klant een factuur niet of niet volledig binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant direct, na het aflopen van de betalingstermijn, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.

   3 Bij een niet tijdige betaling is Klant over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn vermeerderd met € 25,- administratiekosten, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Tevens is Klant in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

   4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval dat Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en/of indien Klant in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

    

   Eigendomsvoorbehoud

   1 EXshop.nl behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Klant afgeleverde of nog te leveren Producten totdat de koopprijs voor al deze Producten geheel is voldaan.

   2 EXshop.nl is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen, indien EXshop.nl goede grond heeft te vrezen dat de Klant in de nakoming van haar (betalings)verplichtingen zal tekortschieten. In een dergelijk geval zal Klant aan EXshop.nl de benodigde toegang verlenen tot de omgeving waar de Producten zich bevinden, dan wel assisteren bij het verkrijgen van de benodigde toegang, teneinde EXshop.nl in staat te stellen haar rechten uit te oefenen. Klant zal voor de teruggenomen Producten worden gecrediteerd conform de marktwaarde op het moment van terugname, als zodanig vastgesteld door EXshop.nl of een door haar ingeschakelde onafhankelijke derde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de redelijke kosten die EXshop.nl heeft gemaakt in verband met de terugneming. EXshop.nl is gerechtigd enige openstaande vorderingen te verrekenen met het te crediteren bedrag. 

   3 Het is Klant niet toegestaan om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

    

   Garantie en conformiteit

   1 EXshop.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat EXshop.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik. Schade veroorzaakt door ondeskundig of onvoorzichtig gebruik door Klant komt voor rekening van Klant.

   2 Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 14 dagen na levering EXshop.nl daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging, etc..

   3 Indien EXshop.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

   4 Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren verklaart Klant zich bewust te zijn dat alle producten die EXshop.nl levert zijn bedoeld voor vakmensen, waarvan mag worden verondersteld dat zij bekend zijn met elektrotechnische normen en regel- en wetgeving met betrekking tot explosiegevaar (o.a. de ATEX-regels, maar ook de plaatselijke eisen en eventuele regelgeving). Indien schade ontstaat aan producten door onbekwaamheid van de hierboven beschreven vakmensen, dan vervalt het recht van Klant op garantie.

   5 Klant dient erop toe te zien dat eindgebruiker van het product een gedegen controle uitvoert of de producten in de betreffende ATEX-zone gebruikt kan worden. Bij twijfel hierover dient Klant of eindgebruiker contact op te nemen met de helpdesk van EXshop.nl. Indien het gebrek aan het product een voorkomen had kunnen worden door een gedegen controle van de ATEX-zone door Klant of eindgebruiker, dan vervalt het recht op garantie.

   5 Producten aangeduid met explosieveilig, met een ATEX-codering of met EX is een artikel gekeurd door een officiële instantie (een zgn. notified body) en voorzien van een door deze instantie toegekend certificaat (een zogenaamd ATEX keur) daarmee aantonend dat dit artikel voldoet aan de Europese eisen van ATEX 114. Dit is de Europese productrichtlijn 2014/34/EU “Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen ”.

    

   Klachtenprocedure

   1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform voorgaande artikel) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van EXshop.nl, dan kan hij bij EXshop.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

   2 EXshop.nl geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal EXshop.nl binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

    

   Aansprakelijkheid

   1 De totale aansprakelijkheid van EXshop.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Voor handelen en / of nalaten van ondergeschikten of derden aan wie EXshop.nl opdrachten verstrekt ter uitvoering van overeenkomsten of gedeelten daarvan is EXshop.nl in geen enkel opzicht aansprakelijk.


   2 Aansprakelijkheid van EXshop.nl jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

    

   3 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op EXshop.nl jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van EXshop.nl.

   4 De aansprakelijkheid van EXshop.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant EXshop.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en EXshop.nl ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat EXshop.nl in staat is adequaat te reageren.

   5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij EXshop.nl meldt.

   6 EXshop.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: storingen of uitvallen van het internet, stroomstoringen, netwerkaanvallen (zoals DDoS aanvallen), binnenlandse onlusten, stremming in het vervoer, staking, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat EXshop.nl door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van EXshop.nl kan worden gevergd. 

   7 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, dan hebben Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

    

     Geheimhouding en persoonsgegevens

   1 Partijen zullen alle informatie die is gemarkeerd als vertrouwelijk of waarvan een der Partijen voorafgaand aan de verstrekking ervan expliciet heeft aangegeven dat het vertrouwelijk is (“Vertrouwelijke Informatie”), die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen. De inhoud van de Overeenkomst is in ieder geval Vertrouwelijke Informatie. 

   2 Partijen zullen ontvangen Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van de Overeenkomst. 

   3 De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor Vertrouwelijke Informatie die: 

   A openbaar is dan wel openbaar wordt zonder dat de ontvangende Partij haar geheimhoudingsplicht schendt; 

   B aan de ontvangende Partij rechtmatig door een derde beschikbaar wordt gesteld zonder verplichting tot geheimhouding; 

   C aantoonbaar reeds voor de ontvangst ervan rechtmatig in het bezit was van de ontvangende Partij; 

   D in een schriftelijk document door de andere Partij als niet-vertrouwelijk is bestempeld; 

   E de ontvangende Partij op grond van een wettelijke verplichting de Vertrouwelijke Informatie deelt met een derde. 

   4 De verplichtingen met betrekking tot geheimhouding blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de Partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie. 

   5 EXshop.nl verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

    

   Slotbepalingen

   1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

   2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar EXshop.nl gevestigd is.

   3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

   4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie via een elektronisch communicatiemiddel verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

    

   Contactgegevens

   Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

    

   EXshop.nl

   Meander 6

   4191 LK Geldermalsen

   Email: [email protected]

   Telefoon: +31 (0)345-786088

   KvK 54961610

   BTW NL002113162B17

    

    

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »