Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene voorwaarden

   Algemene Voorwaarden EXshop.nl

   Inleiding

   Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

    

   Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 22 januari 2021.

    

   Definities

   1 EXshop.nl: gevestigd te Geldermalsen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Sun Safe Company onder registratienummer KvK 54961610.

   2 Website: de website, te raadplegen via EXshop.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

   3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met EXshop.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

   4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen EXshop.nl en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

   5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

    

    

   Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

   1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van EXshop.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

   2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor EXshop.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door EXshop.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

   3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

    

    

   Prijzen en informatie

   1 Alle op de Website en in andere van EXshop.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

   2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

   3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. EXshop.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van EXshop.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

   4 EXshop.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

    

    

   Totstandkoming Overeenkomst

   1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van EXshop.nl en het voldoen aan de daarbij door EXshop.nl gestelde voorwaarden.

   2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt EXshop.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

   3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft EXshop.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

   4 EXshop.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien EXshop.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

   5 EXshop.nl heeft het recht bestellingen van klanten die niet handelen in de uitoefening van hun beroep en bedrijf te weigeren.

    

    

   Registratie

   1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

   2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

   3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. EXshop.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

   4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of EXshop.nl daarvan in kennis te stellen, zodat EXshop.nl gepaste maatregelen kan nemen.

    

    

   Uitvoering Overeenkomst

   1 Zodra de bestelling door EXshop.nl is ontvangen, stuurt EXshop.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

   2 EXshop.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

   3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.

   4 Indien EXshop.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden, zonder dat EXshop.nl gehouden is enige schade als gevolg van te late levering te vergoeden.

   5 Klant is gehouden de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. In geval van twijfel verzoekt EXshop.nl Klant om contact op te nemen. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

   6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

   7 EXshop.nl is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

    

    

   Retour

   1 EXshop.nl is niet wettelijk verplicht om een herroepingsclausule aan haar klanten te bieden. De hieronder vermelde artikelen met betrekking tot "Retour" zijn enkel en alleen van kracht voor de i-Safe mobiele telefoon & tablet producten en de NightSearcher (zak)lampen.

   2 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met EXshop.nl binnen 7 dagen na ontvangst van het product, met opgave van redenen, te ontbinden.

   3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 2 van dit Artikel door, binnen de in lid 2 gestelde termijn EXshop.nl op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren conform de instructies van EXshop.nl.

   4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen, met inachtneming van het in lid 5 van dit Artikel gestelde, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en ontvangst van de retouren door EXshop.nl worden terugbetaald aan Klant.

   5 Klant verkrijgt na ontvangst van het retour door EXshop.nl enkel het aankoopbedrag terug. Klant is zelf verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren.

   6 EXshop.nl verwacht een ongebruikt product in een ongeschonden verpakking retour. Als klant zich hier niet aan houdt, is EXshop.nl gerechtigd een retour te weigeren of hiervoor herstelkosten, dan wel schade voor in rekening te brengen.

   7 De volgende productgroepen kunnen niet geretourneerd worden:

   -Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;

   -Producten die snel kunnen bederven of verouderen;

   -Losse kranten en tijdschriften;

   -Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken;

   -Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden;

   -De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager geleverd.

    

   Betaling

   1 Klant dient betalingen aan EXshop.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. EXshop.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

   2 Indien Klant een factuur niet of niet volledig binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant direct, na het aflopen van de betalingstermijn, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.

   3 Bij een niet tijdige betaling is Klant over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn vermeerderd met € 25,- administratiekosten, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Tevens is Klant in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

   4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval dat Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en/of indien Klant in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

    

   Garantie en conformiteit

   1 EXshop.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat EXshop.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik. Schade veroorzaakt door ondeskundig of onvoorzichtig gebruik door Klant komt voor rekening van Klant.

   2 Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 14 dagen na levering EXshop.nl daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

   3 Indien EXshop.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

   4 Onze producten zijn bedoeld voor vakmensen, verondersteld bekend te zijn met elektrotechnische normen en regel- en wetgeving met betrekking tot explosiegevaar (o.a. de ATEX regels, maar ook de plaatselijke eisen en eventuele regelgeving).

   5 Producten aangeduid met explosieveilig, met een ATEX codering of met EX is een artikel gekeurd door een officiële instantie (een zgn. Notified Body) en voorzien van een door deze instantie toegekend certificaat (een zogenaamd ATEX keur) daarmee aantonend dat dit artikel voldoet aan de Europese eisen van ATEX 95. Dit is de Europese productrichtlijn 94/9/EG “Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen ”.

    

   Klachtenprocedure

   1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van EXshop.nl, dan kan hij bij EXshop.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

   2 EXshop.nl geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal EXshop.nl binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

    

   Aansprakelijkheid

   1 De totale aansprakelijkheid van EXshop.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Voor handelen en / of nalaten van ondergeschikten of derden aan wie Verkoper opdrachten verstrekt ter uitvoering van overeenkomsten of gedeelten daarvan is Verkoper in geen enkel opzicht aansprakelijk.
   2 Aansprakelijkheid van EXshop.nl jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

   3 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op EXshop.nl jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van EXshop.nl.

   4 De aansprakelijkheid van EXshop.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant EXshop.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en EXshop.nl ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat EXshop.nl in staat is adequaat te reageren.

   5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij EXshop.nl meldt.

   6 In geval van overmacht is EXshop.nl niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

    

    

   Eigendomsvoorbehoud

   1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van EXshop.nl.

    

   Persoonsgegevens

   1 EXshop.nl verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

    

   Slotbepalingen

   1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

   2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar EXshop.nl gevestigd is.

   3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

   4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

    

    

   Contactgegevens

   Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

    

   EXshop.nl

   Meander 6

   4191 LK Geldermalsen

   Email: [email protected]

   Telefoon: +31 (0)345-786088

   KvK 54961610

   BTW 189558878B01

    

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »